Behandling av personuppgifter i samband med CopyrightVisby (Nordiskt upphovsrättsymposium)

Uppgifter som lämnas i samband med Copyright Visby kommer att behandlas av Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU, se kontaktuppgifter på www.upphovsrattsforeningen.se).

Personuppgifterna behandlas för att föreningen ska kunna administrera ditt deltagande. De rättsliga grunder som tillämpas för behandlingen är fullgörande av avtal (anmälan, fakturering, deltagarförteckning m.m.), rättslig förpliktelse (bokföringsskyldighet) och den s.k. intresseavvägningen (dokumentation av symposiet på webbplatsen och i sociala medier).

Personuppgifter som behandlas för att fullgöra avtalet mellan dig och SFU gallras två år efter konferensen. Personuppgifter som behandlas för att fullgöra en rättslig förpliktelse behandlas så länge som krävs enligt den aktuella förpliktelsen. Personuppgifter som behandlas med stöd av intresseavvägningen behandlas till dess du begär att uppgifterna ska tas bort.

Vill du inte förekomma på bild på webbplatsen eller i sociala medier kan du begära detta i samband med din anmälan eller vid ett senare tillfälle.

SFU använder eddy.se ab som personuppgiftbiträde för den aktuella behandlingen av personuppgifter.

Du kan när som helst begära att dina uppgifter raderas eller rättas genom att kontakta SFU. Du kan även begära tillgång till dina personuppgifter (registerutdrag).

Är du missnöjd med hur föreningen hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen eller till en annan europeisk tillsynsmyndighet för dataskydd.